Mamy pełną świadomość, że przyszłość firmy ETOS zależy od umiejętnego zaspokajania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Uznając powyższe za priorytetowe przyjęliśmy zasady i procedury określane mianem Polityki Jakości będącej deklaracją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Gwarantuje ona dostarczanie na wspólny rynek, produktów i usług prezentujących najwyższy poziom jakości. Zasadą przewodnią prowadzonej przez nas Polityki Jakości jest kierowanie się zawsze dobrem i bezpieczeństwem Klienta, partnerskimi relacjami z Kontrahentami oraz przestrzeganiem praw człowieka i szeroko rozumianych wartości społecznych.

Wysoką jakość wytwarzanych produktów tj. dodatków paszowych, mieszanek paszowych, materiałów paszowych, premiksów oraz usług konsultacyjnych w zakresie żywienia zwierząt i produkcji pasz osiągamy poprzez rzetelną realizację przyjętych poniżej reguł:

 • Wprowadzanie i rozwijanie systemu jakości bazującego na wymaganiach standardu GMP+ oraz VLOG począwszy od szczebla zarządzania Firmą poprzez świadomość i odpowiedzialność pracowników wszystkich poziomów i współpracowników, jak też poprzez uwzględnianie oddziaływania na środowisko;
 • Stałe rozwijanie profesjonalnego zespołu pracowników i kooperantów, zaangażowanych w pełni w obszar jakości i identyfikujących się z zasadą, iż jakość i bezpieczeństwo produktów jest nadrzędnym celem Firmy oraz obligatoryjnym zadaniem stanowiskowym każdego z pracowników;
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników w drodze specjalistycznych szkoleń oraz efektywne zarządzanie organizacją pracy każdej komórki firmy;
 • Precyzyjne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • Utrzymywanie partnerskich kontaktów, indywidulanego podejścia oraz transparentnych zasad współpracy w celu osiągania najwyższego poziomu zadowolenia Klienta;
 • Badania nad nowymi technologiami w produkcji i aplikacji dodatków paszowych, mieszanek paszowych, premiksów w celu dostarczania Klientom innowacyjnych rozwiązań;
 • Pełne przestrzeganie zasad i procedur w zakresie przyjętych systemów zarządzania jakością i kontroli bezpieczeństwa produktu we wszystkich zdefiniowanych wykonywanych procesach, np. zaopatrzenia, przetwarzania i produkcji, dystrybucji, konsultingu;
 • Systematyczne podejmowanie działań kontrolnych w obszarze wewnętrznym i jak i zewnętrznych działalności Firmy;
 • Ścisła dokumentacja i gwarancja wysokich wymagań jakościowych;
 • Rzetelne przestrzeganie określonych warunków umowy;
 • Dostarczanie bezpiecznych produktów w łańcuchu żywieniowym;
 • Wprowadzenie i przestrzeganie zgodności produktów z branżowymi i światowymi standardami oraz z wymaganiami legislacyjnymi;
 • Dbałość o zgodność Polityki Jakości i procesów zarządzania z kierunkami i celami rozwoju Firmy oraz jej aktywności rynkowej.
 • Realizacje i przestrzeganie zasad definiowanych dla Polityki Etycznej i Poprawnego Postepowania Biznesowego;

Celem naszej firmy jest systematyczne dążenie i utrzymanie ciągłego doskonalenia produktu, procesów i usług (w tym nadzoru nad obszarem identyfikacji, oznakowania GMO). Dlatego od naszych kooperantów i dostawców wymagamy certyfikowanego systemu GMP+ lub równorzędnych i uznanych systemów nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem pasz oraz prawnie umocowanych i wiarygodnych oświadczeń, dowodów dla identyfikacji, znakowania produktów zawierających GMO.

Firma ETOS Czesław Szymendera zlokalizowana w Poznaniu, Golinie i Mszczonowie, stosuje i utrzymuje przyjęte i zdefiniowane zasady uczciwości i wiarygodności we wszystkich realizowanych procesach, z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych w sposób przejrzysty oraz odpowiedzialny.

Firma jest zaangażowana w obszary ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów oraz realizuje działania w celu zapewnienia zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa pracowników. Wszelkie działania prowadzone są w zgodzie i poszanowaniu stosowanych przepisów prawa.

Wdrożona i utrzymywana Polityka Etyczna oraz Postępowania Biznesowego jest narzędziem oraz zbiorem reguł dla rozwoju Firmy.

Mając powyższe na uwadze, dążeniem Firmy jest:

 • Systematyczne kreowanie, utrzymywanie i rozwijanie pozytywnego i uznanego wizerunku;
 • Prowadzenie obszarów aktywności poprzez realizacje procesów zrównoważonych i zgodnych ze społecznymi wartościami, a w szczególności z zachowaniem wszystkich wytycznych kodeksów postepowania;
 • Odpowiedzialne, świadome oraz zrównoważone postepowanie i utrzymywanie relacji wobec pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów;
 • Zapewnianie i doskonalenia miejsc pracy o jak najwyższym stopniu bezpieczeństwa, eliminacji czynników zagrożenia zdrowia i dyskomfortu pracowników;
 • Stałe zaangażowanie Firmy w aspekty ochrony zasobów i jakości środowiska naturalnego, tak aby jego walory służyły wszystkim obecnie i w przyszłości;
 • Realizowanie przyjętych zasad i norm oraz wytycznych kodeksów dla przeciwdziałania korupcji i nieuczciwych praktyk biznesowych;
 • Rozwój rynku i uczciwej, zrównoważonej w prawach podaży, popytu, technologii konkurencji;

Powyższe zdefiniowane cele rozwoju Firmy, prowadzone i przestrzegane są poprzez:

Wizerunek Firmy:

 • Realizowanie transparentnego systemu utrzymywania relacji rynkowych oraz rozpoznawania i zarządzania schematem zgłaszania niezgodności, skarg, uwag;
 • Stosowną rejestrację i identyfikację działań, procesów, zdarzeń w celu potwierdzenia przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie wytwarzania, dostaw, usług;
 • Transparentność finansowa, prawidłowość i rzetelność w rachunkowości, księgach ewidencyjnych i zapisach;
 • Zapewnienie anonimowości gdy jest wymagana oraz zachowanie poufności informacji niejawnych;

Normy społeczne i prawa człowieka

 • Przestrzeganie przyjętych norm, wymagań prawnych w odniesieniu do czasu pracy, jego ewidencji oraz świadczeń należnych, a także stosownego i obustronnie akceptowalnego wynagrodzenia za pracę;
 • Realizowanie procesów i aktywności Firmy w oparciu tylko i wyłącznie o prace legalnie zatrudnianych pracowników;
 • Brak dyskryminacji z przyczyn pochodzenia, rasy, płci, religii, wieku lub jakiegokolwiek innego czynnika, cechy;
 • Nie zatrudnianie osób nieletnich;
 • Pełną i zgodną z wymaganiami ochronę danych osobowych;

Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy

 • Stałe monitorowanie oraz doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Optymalizowanie i dopasowywanie ergonomii stanowisk pracy do pracowników;
 • Analiza czynników zagrożeń, minimalizowanie ryzyka wypadków, zdarzeń potencjalnie prowadzących do wypadków, uszczerbku na zdrowiu, czy chorób zawodowych;
 • Zapobieganie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Swobodny dostęp do wody pitnej, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w czasie realizacji czynności zawodowych;
 • Zapewnianie najwyższej jakości wyposażenia osobistego ochronnego każdego z pracowników w stosunku do stanowiska;
 • Zapewnianie pełnego i nieograniczonego dostępu do sprzętu pierwszej pomocy, zapewnienie systemów monitoringu i gaszenia pożarów, kontroli innych zagrożeń oraz odpowiednich dróg ewakuacji;
 • Prowadzenie regularnych szkoleń pracowników w aspekcie analizy ryzyka zagrożeń na stanowisku pracy, postępowania w nagłych przypadkach, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, posługiwaniu się podstawowych sprzętem przeciw pożarowym oraz akcesoriami bezpieczeństwa i pomocy w razie zagrożeń fizyko-chemicznych;
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie ich wiedzy o własnym zdrowiu w miejscu pracy;

Ochrona środowiska naturalnego

 • Eliminowanie do minimum lub całkowicie (jeżeli to możliwe) ryzyka skażenia środowiska poprzez szereg działań monitoringowych i analitycznych prowadzących do predykcji potencjalnych zagrożeń;
 • Systematyczne szkolenie i uświadamianie pracowników w zakresie działań i wiedzy ekologicznej;
 • Stałe i ścisłe koordynowane dążenie do zmniejszania ilości powstających odpadów w obszarze działalności;
 • Wybór i wdrażanie technologii, procesów o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • Tym samym preferowanie technologii i działań o wysokim zaawansowaniu oraz pozytywnym wpływie na otaczające środowisko;
 • Dążenie do minimalizowania zużycia mediów, surowców innych środków produkcji; Poprawa optymalizacji technologii i wydajności;
 • Efektywne i transparentnie rozliczane zużycie nośników energii;
 • Wysoka dbałość o racjonalne i minimalne zużycie wody i innych składników środowiska np. powietrza;
 • Bieżąca aktualizacja wszystkich wymaganych przepisami i normami zezwoleń, poddawanie się procesom przeglądów i kontroli, pełna i przejrzysta sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, mediami i oddziaływania środowiskowego;

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom biznesowym i korupcji

 •  Bezwzględny zakaz obiecywania jakichkolwiek korzyści osobistych, majątkowych w zamian za przyspieszanie lub korzystne rozstrzyganie jakikolwiek decyzji, postepowań, spraw biznesowych;
 • Bezwzględny zakaz przyjmowania korzyści osobistych, majątkowych, a także podejmowania działań prowadzących do potencjalnego naruszania stosowanych przepisów prawa antykorupcyjnego i nieuczciwych praktyk;

Polityka etyczna i poprawnego postepowania biznesowego jest obowiązkową, dotyczy wszystkich pracowników oraz osób/podmiotów działających na rzecz lub w imieniu Firmy, niezależnie od miejsca pracy i pełnionych obowiązków stanowiskowych.

Świadomość, iż naruszenie w jakimkolwiek obszarze zasad definiowanych powyższa polityką podlega poważnym sankcjo, włącznie z możliwością wszczęcia postepowania dyscyplinarnego, zwolnią z świadczenia pracy i pełnionych obowiązków oraz przekazaniem sprawy do postępowania w odpowiednich władzach i organach administracyjnych Państwa, Samorządu, Organizacji Branżowych. Powyższe jest też wymagane i kontrolowane u naszych Partnerów kooperacyjnych, Kontrahentów i współpracowników, z zachowaniem równoznaczności wymagań i interpretacji.

W dniu 30.12.2017r. firma ETOS Czesław Szymendera została wpisana do listy referencyjnej producentów produktów paszowych przedsiębiorstwa „Mlekpol”..

 

GMP

Logo VLOG gprüft


Certyfikat Procesu GMP+ B1

Certyfikat Procesu GMP+ B1

Certyfikat Procesu GMP+ B3

Certyfikat Procesu GMP+ B3

Certyfikat Procesu GMP+ BCN-CEE

Świadectwo zgodności VLOG