Polityka Jakości

Mamy pełną świadomość, że przyszłość firmy ETOS zależy od umiejętnego zaspokajania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Uznając powyższe za priorytetowe przyjęliśmy zasady i procedury określane mianem Polityki Jakości będącej deklaracją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (obejmującego system GMP+ (FSA), VLOG oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02). Gwarantuje ona dostarczanie na wspólny rynek, produktów i usług prezentujących najwyższy poziom jakości. Zasadą przewodnią prowadzonej przez nas Polityki Jakości jest kierowanie się zawsze dobrem i bezpieczeństwem Klienta, partnerskimi relacjami z Kontrahentami oraz przestrzeganiem praw człowieka i szeroko rozumianych wartości społecznych.

Wysoką jakość wytwarzanych produktów tj. dodatków paszowych, mieszanek paszowych, materiałów paszowych, premiksów oraz usług konsultacyjnych w zakresie żywienia zwierząt i produkcji pasz, a także usług z zakresu analityki laboratoryjnej osiągamy poprzez rzetelną realizację przyjętych poniżej reguł:

 • Wprowadzanie i rozwijanie systemu jakości bazującego na wymaganiach standardu GMP+, VLOG oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 począwszy od szczebla zarządzania Firmą we wszystkich działach i komórkach organizacyjnych poprzez świadomość i odpowiedzialność pracowników wszystkich poziomów i współpracowników, jak też poprzez uwzględnianie oddziaływania na środowisko
 • Stałe rozwijanie profesjonalnego zespołu pracowników i kooperantów, zaangażowanych w pełni w obszar jakości i identyfikujących się z zasadą, iż jakość i bezpieczeństwo produktów oraz usług jest nadrzędnym celem Firmy oraz obligatoryjnym zadaniem stanowiskowym każdego z pracowników
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników w drodze specjalistycznych szkoleń oraz efektywne zarządzanie organizacją pracy każdej komórki firmy
 • Precyzyjne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów
 • Utrzymywanie partnerskich kontaktów, indywidulanego podejścia oraz transparentnych zasad współpracy w celu osiągania najwyższego poziomu zadowolenia Klienta
 • Badania nad nowymi technologiami w produkcji i aplikacji dodatków paszowych, mieszanek paszowych, premiksów w celu dostarczania Klientom innowacyjnych rozwiązań
 • Pełne przestrzeganie zasad i procedur w zakresie przyjętych systemów zarządzania jakością i kontroli bezpieczeństwa produktu we wszystkich zdefiniowanych wykonywanych procesach, np. zaopatrzenia, przetwarzania i produkcji, dystrybucji, konsultingu
 • Systematyczne podejmowanie działań kontrolnych w obszarze wewnętrznym i jak i zewnętrznych działalności Firmy
 • Ścisła dokumentacja i gwarancja wysokich wymagań jakościowych
 • Rzetelne przestrzeganie określonych warunków umowy
 • Dostarczanie bezpiecznych produktów w łańcuchu żywieniowym
 • Wprowadzenie i przestrzeganie zgodności produktów z branżowymi i światowymi standardami oraz z wymaganiami legislacyjnymi
 • Dbałość o zgodność Polityki Jakości i procesów zarządzania z kierunkami i celami rozwoju Firmy oraz jej aktywności rynkowej
 • Realizację i przestrzeganie zasad definiowanych dla Polityki Etycznej i Poprawnego Postępowania Biznesowego

Celem naszej firmy jest systematyczne dążenie i utrzymanie ciągłego doskonalenia produktów, procesów (w tym nadzoru nad obszarem identyfikacji, oznakowania GMO) oraz usług jakimi są specjalistyczne analizy laboratoryjne. Dlatego od naszych kooperantów i dostawców wymagamy certyfikowanego systemu GMP+ lub równorzędnych i uznanych systemów nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem pasz oraz prawnie umocowanych i wiarygodnych oświadczeń, dowodów dla identyfikacji, znakowania produktów zawierających GMO. W zakresie realizacji poliki jakości dla obszaru laboratorium wymagamy od kooperantów wdrożenia i realizacji standardów za PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Polityka Etyczna i Poprawnego Postępowania Biznesowego

Firma ETOS Czesław Szymendera zlokalizowana w Poznaniu, Golinie i Mszczonowie, stosuje i utrzymuje przyjęte i zdefiniowane zasady uczciwości i wiarygodności we wszystkich realizowanych procesach, z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych w sposób przejrzysty oraz odpowiedzialny.

Firma jest zaangażowana w obszary ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów oraz realizuje działania w celu zapewnienia zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa pracowników. Wszelkie działania prowadzone są w zgodzie i poszanowaniu stosowanych przepisów prawa.

Wdrożona i utrzymywana Polityka Etyczna oraz Postępowania Biznesowego jest narzędziem oraz zbiorem reguł dla rozwoju Firmy.

Mając powyższe na uwadze, dążeniem Firmy jest:

 • Systematyczne kreowanie, utrzymywanie i rozwijanie pozytywnego i uznanego wizerunku
 • Prowadzenie obszarów aktywności poprzez realizację procesów zrównoważonych i zgodnych ze społecznymi wartościami, a w szczególności z zachowaniem wszystkich wytycznych kodeksów postepowania
 • Odpowiedzialne, świadome oraz zrównoważone postępowanie i utrzymywanie relacji wobec pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów
 • Zapewnianie i doskonalenia miejsc pracy o jak najwyższym stopniu bezpieczeństwa, eliminacji czynników zagrożenia zdrowia i dyskomfortu pracowników
 • Stałe zaangażowanie Firmy w aspekty ochrony zasobów i jakości środowiska naturalnego, tak aby jego walory służyły wszystkim obecnie i w przyszłości
 • Realizowanie przyjętych zasad i norm oraz wytycznych kodeksów dla przeciwdziałania korupcji i nieuczciwych praktyk biznesowych
 • Rozwój rynku i uczciwej, zrównoważonej w prawach podaży, popytu, technologii konkurencji

Powyższe zdefiniowane cele rozwoju Firmy, prowadzone i przestrzegane są poprzez:

Wizerunek Firmy:

 • Realizowanie transparentnego systemu utrzymywania relacji rynkowych oraz rozpoznawania i zarządzania schematem zgłaszania niezgodności, skarg, uwag
 • Stosowną rejestrację i identyfikację działań, procesów, zdarzeń w celu potwierdzenia przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie wytwarzania, dostaw, usług
 • Transparentność finansowa, prawidłowość i rzetelność w rachunkowości, księgach ewidencyjnych i zapisach
 • Zapewnienie anonimowości gdy jest wymagana oraz zachowanie poufności informacji niejawnych

Normy społeczne i prawa człowieka

 • Przestrzeganie przyjętych norm, wymagań prawnych w odniesieniu do czasu pracy, jego ewidencji oraz świadczeń należnych, a także stosownego i obustronnie akceptowalnego wynagrodzenia za pracę
 • Realizowanie procesów i aktywności Firmy w oparciu tylko i wyłącznie o prace legalnie zatrudnianych pracowników
 • Brak dyskryminacji z przyczyn pochodzenia, rasy, płci, religii, wieku lub jakiegokolwiek innego czynnika, cechy
 • Nie zatrudnianie osób nieletnich
 • Pełną i zgodną z wymaganiami ochronę danych osobowych
 • Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom biznesowym i korupcji

Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy

 • Stałe monitorowanie oraz doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Optymalizowanie i dopasowywanie ergonomii stanowisk pracy do pracowników
 • Analiza czynników zagrożeń, minimalizowanie ryzyka wypadków, zdarzeń potencjalnie prowadzących do wypadków, uszczerbku na zdrowiu, czy chorób zawodowych
 • Zapobieganie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Swobodny dostęp do wody pitnej, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w czasie realizacji czynności zawodowych
 • Zapewnianie najwyższej jakości wyposażenia osobistego ochronnego każdego z pracowników w stosunku do stanowiska
 • Zapewnianie pełnego i nieograniczonego dostępu do sprzętu pierwszej pomocy, zapewnienie systemów monitoringu i gaszenia pożarów, kontroli innych zagrożeń oraz odpowiednich dróg ewakuacji
 • Prowadzenie regularnych szkoleń pracowników w aspekcie analizy ryzyka zagrożeń na stanowisku pracy, postępowania w nagłych przypadkach, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, posługiwaniu się podstawowym sprzętem przeciw pożarowym oraz akcesoriami bezpieczeństwa i pomocy w razie zagrożeń fizyko-chemicznych
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie ich wiedzy o własnym zdrowiu w miejscu pracy

Ochrona środowiska naturalnego

 • Eliminowanie do minimum lub całkowicie (jeżeli to możliwe) ryzyka skażenia środowiska poprzez szereg działań monitoringowych i analitycznych prowadzących do predykcji potencjalnych zagrożeń
 • Systematyczne szkolenie i uświadamianie pracowników w zakresie działań i wiedzy ekologicznej
 • Stałe i ścisłe koordynowane dążenie do zmniejszania ilości powstających odpadów w obszarze działalności
 • Wybór i wdrażanie technologii, procesów o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
 • Tym samym preferowanie technologii i działań o wysokim zaawansowaniu oraz pozytywnym wpływie na otaczające środowisko
 • Dążenie do minimalizowania zużycia mediów, surowców innych środków produkcji; Poprawa optymalizacji technologii i wydajności
 • Efektywne i transparentnie rozliczane zużycie nośników energii
 • Wysoka dbałość o racjonalne i minimalne zużycie wody i innych składników środowiska np. powietrza
 • Bieżąca aktualizacja wszystkich wymaganych przepisami i normami zezwoleń, poddawanie się procesom przeglądów i kontroli, pełna i przejrzysta sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, mediami i oddziaływania środowiskowego

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom biznesowym i korupcji

 • Bezwzględny zakaz obiecywania jakichkolwiek korzyści osobistych, majątkowych w zamian za przyspieszanie lub korzystne rozstrzyganie jakikolwiek decyzji, postepowań, spraw biznesowych
 • Bezwzględny zakaz przyjmowania korzyści osobistych, majątkowych, a także podejmowania działań prowadzących do potencjalnego naruszania stosowanych przepisów prawa antykorupcyjnego i nieuczciwych praktyk

Polityka etyczna i poprawnego postępowania biznesowego jest obowiązkowa, dotyczy wszystkich pracowników oraz osób/podmiotów działających na rzecz lub w imieniu Firmy, niezależnie od miejsca pracy i pełnionych obowiązków stanowiskowych.

Świadomość, iż naruszenie w jakimkolwiek obszarze zasad definiowanych powyższa polityką podlega poważnym sankcjom, włącznie z możliwością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zwolnienia z świadczenia pracy i pełnionych obowiązków oraz przekazaniem sprawy do postępowania w odpowiednich władzach i organach administracyjnych Państwa, Samorządu, Organizacji Branżowych. Powyższe jest też wymagane i kontrolowane u naszych Partnerów kooperacyjnych, Kontrahentów i współpracowników, z zachowaniem równoznaczności wymagań i interpretacji.

Polityka Jakości - Laboratorium Analityczne

Ugruntowana wiedza w Firmie ETOS Czesław Szymendera dotycząca priorytetowości zagadnień jak ochrona zdrowia zwierząt i właściwa jakość zdrowotna produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakość chemiczno-fizyczna, zdrowotna pasz stanowią całość współzależnych czynników ważnych dla ochrony zdrowia człowieka – konsumenta. Obiektywne, o najwyższej jakości badania laboratoryjne pasz stanowią ważne ogniwo w zabezpieczeniu populacji ludzi czynnikami zanieczyszczającymi środki spożywcze, a także są istotnym instrumentem dla walidacji jakości fizyko-chemicznej wyrobów paszowych i procesów technologicznych stosowanych w ich produkcji.

Polityką Laboratorium w firmie ETOS Czesław Szymendera jest realizacja badań laboratoryjnych i nadzoru z zakresu analiz cech / parametrów fizyczno-chemicznych surowców paszowych, pasz oraz innego materiału biologicznego, a także uczestniczenie w obrębie dostępnych technik instrumentalnych w procesie rozwoju i kształtowania nowych rozwiązań przeznaczonych do żywienia zwierząt – jako środki żywienia zwierząt. Powyższe obszary badań realizujemy uwzględniając wymagania prawne, normatywne, spełniające oczekiwania i potrzeby klientów, co pozwala nam na osiągniecie sukcesu, wzrost pozycji i wiarygodności Laboratorium oraz jednocześnie daje satysfakcję i gwarantuje stały rozwój.

Nasze cele pragniemy osiągnąć poprzez utrzymywanie skutecznego Scalonego Systemu Zarządzania Jakością, który zapewni:

 • profesjonalne prowadzenie badań laboratoryjnych
  • z zachowaniem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • spełniających potrzeby klientów
  • gwarantujących pełną satysfakcję zleceniodawców
 • stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej dla postępowania analitycznego
 • realizację wysokiego poziomu świadczonych usług
 • ochronę poufnych informacji i praw własności klientów oraz ich danych osobowych

Zobowiązujemy się do:

 • zapewnienia wszystkich dostępnych i niezbędnych środków do realizacji i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania
 • zachowania zgodności polityki jakości i systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • uniezależnienia personelu od nacisków wewnętrznych w obszarze Firmy, zewnętrznych, mogących mieć wpływ na bezstronność, niezależność i jakość wykonywanych badań

Do osiągnięcia celów Laboratorium będziemy stosować następujące działania i środki:

 • utrzymywać i stale poprawiać warunki realizacji badań w zakresie racjonalnego utrzymywania standardów środowiskowych pracowni oraz wyposażania Laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczą
 • stosować do badań odpowiednie wyposażenie pomiarowe jak również realizować i wdrażać zakupy, odpowiadające zakresowi wykonywanych badań oraz zapewniające użytkowanie, realizację systemu wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wg zasad opisanych w dokumentacji systemu zarządzania w tym do badań przeprowadzonych w ramach zakresu akredytowanego
 • doskonalić organizację pracy
 • utrzymywać kompetencje techniczne w zakresie deklarowanego zakresu badań
 • zatrudniać personel o wymaganych, koniecznych kwalifikacjach
 • szkolić personel laboratorium w sposób ciągły i planowany
 • oceniać i doskonalić skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania podczas przeglądów zarządzania
 • prowadzić aktualizację dokumentacji systemu zarządzania

 

Deklaracja Kierownictwa Laboratorium

Polityka jakości jest realizowana z udziałem całego kierownictwa Firmy, kierownika Laboratorium oraz w pełni zaangażowanego, wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu Laboratorium. Wprowadzony w firmie ETOS Czesław Szymendera system zarządzania obejmuje całą załogę, która zobowiązała się do stosowania jego zasad. Personel Laboratorium posiada odpowiednie przygotowanie, zaznajomił się z dokumentacją systemu zarządzania i ma do niej dostęp, rozumie znaczenie realizowanych procesów analitycznych dla odpowiedzialności w zakresie jakości produktów wytwarzanych w obszarze firmy Etos, produktów handlowych, spełnienia wymagań klienta, jak też wymagań prawnych oraz stosuje w praktyce obowiązujące dokumenty tego systemu.

Zapewniamy, że personel Laboratorium jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania.

Deklarujemy:

 • stosowanie nowoczesnych i wiarygodnych metod badań
 • uczestnictwo w programach porównań międzylaboratoryjnych
 • współpracę z placówkami posiadającymi najwyższe kompetencje
 • bieżące dokumentowanie i ocenę polityki i systemu zarządzania
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Procedurach systemu zarządzania zdefiniowanych dla obszaru Laboratorium
 • wykonywanie badań w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, spełniających wymagania normatywne w tym wymagań Polskiego Centrum Akredytacji oraz wymagań klienta
 • deklarujemy, że ustanowiony został sposób zarządzania zakresem akredytacji z uwzględnieniem planu rozwoju obszarów akredytowanych w czasie
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania zarówno podczas planowania jak i wdrażania zmian
 • podejmowanie wyłącznie takich działań, które gwarantują zaufanie do naszej niezależności, bezstronności, kompetencji czy rzetelności
 • ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • zachowanie praw własności i poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących badań, na wszystkich etapach ich realizacji, włącznie z przekazywaniem sprawozdania z badań
 • postępowanie zgodne z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości badań
 • stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji personelu
 • rozpatrywanie wszelkich skarg otrzymanych od klientów i innych stron

Naszą zasadą jest nieodstępowanie od przyjętej polityki jakości i procedur. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczane są odstępstwa, które muszą być udokumentowane i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją polityki jakości w firmie ETOS Czesław Szymendera jest Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, a w obszarze Laboratorium jest Kierownik Laboratorium, który zobowiązuje każdego z pracowników laboratorium do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.