Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Czesław Szymendera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETOS Czesław Szymendera, 61-131 Poznań, ul. Katowicka 83c/105, NIP 7821597451, REGON 634501599, zwany dalej Administratorem.

 2. Informujemy, że wszystkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani kierować na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., lub adres korespondencyjny: ETOS Czesław Szymendera, ul. Katowicka 83C/105, 61-131 Poznań.

 3. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z podpisaniem umowy, tj. w celu wystawiania faktur, wypełniania obowiązku podatkowego, obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, obowiązków archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celach: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, odszkodowań związanych z umową, a także udzielania odpowiedzi na Pani/Pana wnioski, pytania lub skargi oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały udostępnieniu w uzasadnionych przypadkach odbiorcom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom skarbowym, sądom) lub umowy (podmiotom świadczącym dla ETOS Czesław Szymendera usługi księgowe, obsługi prawnej, usługi informatyczne, serwisowe, oprogramowania, pocztowe, kurierskie, bankowe, transportowe, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu pozyskania do momentu ustania celu ich przetwarzania, tj. czasu obowiązywania umowy, okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, okresu niezbędnego do wypełniania obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz ich ewentualnej weryfikacji przez organy administracji skarbowej, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, okresu wynikającego z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, okresu przedawnienia roszczeń.

 7. Przysługuje Pani/Panu, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt 8., prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO;
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

  Wykonanie powyższych praw może odbywać się pisemnie na adres: 61 -131 Poznań ul. Katowicka 83C/105 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan mogą z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z wyżej wymienionych uprawnień może być uzależniona między innymi od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 8. Osobie fizycznej, której dane przetwarzane są w związku z wykonaniem umowy (na podstawie art. 6. ust. 1. lit. b RODO) nie przysługuje:
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w uwagi na postanowienia art. 17. ust. 3. lit. b, d lub e RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z uwagi na postanowienia art. 18. ust. 2. RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20. RODO,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21. RODO.

 9. Podanie danych przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji umowy i zamówienia. Niepodanie danych uniemożliwia realizację zadań wynikających z umowy lub jej zawarcie. Dane takie jak: e-mail i telefon są dobrowolne, jednak niepodanie ich może utrudnić lub wydłużyć termin realizacji zadania.

 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.